spravodlivosťMt 5, 20-25

„Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ Spravodlivosť zákonníkov a farizejov spočíva v splnení normy. Správanie navonok, prepočítavanie predpisov. Takíto ľudia si nekladú otázky, či je možné urobiť niečo viac a riadiť sa aj veľkodušnou slobodou lásky.

Naša spravodlivosť má byť väčšia o Ježiša, ktorého učenie predpokladá lásku vychádzajúcu z vnútorného podnetu, ktorá nekalkuluje. Ježiš nepredstavuje zákon, ale správanie Otca. „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48)

Gregor z Nyssy (338-394) to vyjadril: „Dokonalosť spočíva v poznaní, že ju nikdy nemožno úplne dosiahnuť.“ V tejto súvislosti Origenes (185-253) doplnil, že práve preto patriarchovia Abrahám, Izák, Jakub nestavali domy, ale bývali v stanoch. Uvedomovali si, že na tomto svete nemáme definitívne miesto. Neustále kráčali v ústrety Pánovi, schopní prijať jeho dary.

Fr. Šimon OP