StromyMt 21, 33-43.45-46

Ježiš veľkňazom a starším zhrnul dejiny vyvoleného národa v podobenstve o hospodárovi a nájomníkoch vinice, ktorí nechceli odvádzať majiteľovi diel úrody. Keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: „To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!“ Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili.

Ježiš sa ich pýta, čo s takými nájomníkmi urobí pán, ak sa vráti? Veľkňazi a starší odpovedali Ježišovi: „Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným.“ Ježiš však obrazne rozprával o nich. Poslucháči teda vyriekli trest smrti voči sebe a svojmu správaniu. Ježiš sa v nich nedopátral milosrdenstva.

Hoci je Ježiš nepochopený, odmietnutý a nakoniec zabitý, nežiada trest pre nikoho, ale ospravedlňuje svojich vrahov pred Otcom. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 34) Ježiš chcel vystríhať svojich žalobcov, aby sa neriadili iba spravodlivosťou a nepovažovali ju za najlepší spôsob postupovania. Lebo takýmto spôsobom sa to stane aj pre nich smrteľným.

Fr. Šimon OP