Sof 3, 14-18

Prorok Sofoniáš žil v siedmom storočí pred Kristom a hlboko chápal hriech, ako osobný útok človeka proti živému Bohu. Ohlasovanie trestu národom je varovaním, ktoré ich má priviesť naspäť k poslušnosti. Zároveň pokornému a skromnému „zvyšku“ hovorí: „Raduj sa a veseľ z plného srdca.“ Pozýva Boží ľud k radosti nielen v prítomnom čase, ale vždy. V onen deň povedia: „Neboj sa, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni“.

Dnešná nedeľa sa nazýva Gaudete – Radujte sa. To znamená, že už dnes máme právo tešiť sa z toho, čo nastane. Radosť, ktorá nemá byť polovičatá, teda kolísaním medzi radosťou a strachom. Naša radosť, nemyslím iba zábavu, veselosť či dobrý pocit; má byť úplná a z celého srdca. Takáto radosť je možná iba vtedy, ak je opretá o radosť samotného Boha, ktorý: „Obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.“

Ak je sľúbený príchod Spasiteľa istý, tak od veriacich ľudí sa vyžaduje to, aby im: „ruky neochabli“. Teda, aby nepodliehali beznádeji, neskladali ruky z dôvodu nevery alebo neistoty, či Boh určite splní svoj sľub. „A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“.

Fr. Šimon OP