Jn 17, 11b-19

Ježiš kladie dôraz na Otcovu svätosť, aby sa rozšírila aj na učeníkov. Svätý, znamená iný alebo oddelený. Jedná sa o oddelenie, odtrhnutie k prameňu všetkého, ktorým je Otec. Aby sa každý veriaci cítil v lone Otca ako Ježiš. „Aby boli jedno ako my.“

„Nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia.“ Ježiš vyhlasuje, že dosiahol cieľ. A predsa sa stratil syn zatratenia. Jestvuje možnosť zničiť, opustiť blízkosť s Otcom. Reakciou nie je odsúdenie, či potupenie, ale rešpekt voči ľudskému rozhodnutiu. Nepochopiteľná je nenávisť sveta, ktorú Ježiš osobne zakúsil. Táto nenávisť sa dotýka aj veriacich v každej dobe. Príčinou nenávisti je vernosť Otcovmu slovu, ktorým je Ježiš Kristus.

Toto miesto je jedným z vrcholov Zjavenia. Nechať slobodu synovi zatratenia, aby sa zatratil z vlastného, osobného výberu. Človek má možnosť odmietnuť Božiu vôľu. Napriek tomu Ježiš neprosí, aby jeho priateľov zobral zo sveta. Svet do konca zostane priestorom slobody výberu. Nemohli by sme sa nazývať ľuďmi v plnom zmysle slova, bez slobody voľby. Ježišova láska chce všetkých ľudí zhromaždiť okolo seba. „Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste.“ (Lk 13,34) „…neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.“

Fr. Šimon OP