Sv. Tomáš Akvinský relikviaDoctor angelicus (anjelský učiteľ)
Relikvia ex ossibus (z kostí)

Narodenie: 1225, Roccasecca, Taliansko;
Smrť: 7. marec 1274 (49 ročný), Fossanova, Taliansko;
Kanonizácia:
 18. jún 1323, Ján XXII.;
Sviatok: 28. január

Životopis: Narodil sa na hrade Roccasecca neďaleko Monte Cassina. Otec mu určil duchovný stav a ako päťročného ho poslal na výchovu k benediktínom na Monte Cassino. Tam získal základné vzdelanie a pokračoval v štúdiu na univerzite v Neapole. Tam sa roku 1244 rozhodol vstúpiť do Rehole kazateľov aj napriek odporu vlastnej rodiny. Potom pod vedením sv. Alberta Veľkého študoval v Paríži a v Kolíne nad Rýnom a všade vynikal bezúhonným životom i pozoruhodným a dôsledným dodržiavaním rehoľných pravidiel. Poslanie vlastnej rehole, totiž slúžiť Božiemu slovu v dobrovoľnej chudobe, dostalo u neho formu dennej teologickej práce: usilovne bádať o pravdách viery, s láskou o nich rozjímať a odovzdávať ich druhým. Preto všetky svoje sily a schopnosti celkom dal do služieb pravdy: túžil si ju osvojiť, prijímal ju odkiaľkoľvek prichádzala, a horel túžbou odovzdať ju aj iným. V roku 1252 začal vyučovať na parížskej univerzite, neskôr vyučoval v Ríme a v Neapole. Pokorou a ľudským správaním prevýšil ostatných, stal sa z neho slávny učiteľ posvätnej náuky a obľúbený kazateľ evanjeliových právd. V roku 1259 ho predstavení povolali do Ríma ako generálneho kazateľa, ale už o rok na to si ho pápež Urban IV. vyžiadal na svoj dvor do Orvieta. Napísal viaceré diela, naplnené božskou i ľudskou múdrosťou, ktoré zreteľne ukazujú veľmi úzku spojitosť medzi Božím zjavením a úsilím ľudského rozumu. Bol verný a veľmi oddaný Kristovi Spasiteľovi, badateľne v utrpení Kríža a v tajomstve Eucharistie – ktoré vyzdvihol zostavením ofícia. Synovskou láskou planul aj k Bohorodičke Panne Márii. Zomrel v kláštore cisterciánov cestou na koncil v Lyone.

Pomoc: patrón dominikánov, katolíckych univerzít a škôl, teológov, študentov, predavačov kníh, výrobcov ceruziek, proti búrkam, ochranca cudnosti;

„Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, že by videl, než ten, kto vidiac, verí.“ (sv. Tomáš Akvinský)

 

Tomáš Akvinský: Génius a mystik súčasne (#modlitsasosvatymi)

Nový rok, nová šanca, nová práca, nový vzťah… – to všetko sa nám spája s novým začiatkom a modlitbou, ktorá tomu predchádza, aby sme správne vedeli rozlíšiť to, čo je správne. Ale túto prosbu o citlivosť na vnuknutia Ducha Svätého nepotrebujeme len 1. januára, ale v každom okamihu svojho života. Užitočná nám v tom môže byť aj Prosba za milosť dobrého života, ktorú napísal slávny Tomáš Akvinský.
Čítajte ďalej na Slovoplus.sk